Новини

Започва конкурс за име на новата програма за научни изследвания и иновации на ЕС

Изследователите, инженерите, предприемачите, изобретателите, студентите и всички други креативни хора, могат до 10 май да подават предложения за подходящо, привлекателно и запомнящо се име за новата програма за научни изследвания и иновации на ЕС, която ще започне след 2013 г.

Днес Европейската комисия даде началото на конкурса, свързан с текущото допитване до заинтересованите страни относно Зелената книга на Комисията за новата програма, която ще бъде в центъра на инициативата „Съюз за иновации“ и стратегията „Европа 2020“.

Комисията предлага по-интелигентен начин за подпомагане на изследователите и изобретателите в Европа, за да се даде допълнителен тласък на високите научни постижения и да се спомогне за това добрите идеи да достигат до пазара и да водят до устойчив икономически растеж и нови работни места.

Новата програма ще се основава на „Общата стратегическа рамка“ и ще бъде предмет на различни видове финансиране, събрани заедно по последователен и гъвкав начин. Това ще направи възможно по-доброто координиране на финансирането на научните изследвания с намирането на отговор на глобалните предизвикателства, както и с извършването на основен принос към цялостната стратегия на ЕС „Европа 2020“.

Ще бъде премахната излишната бюрокрация и участието ще бъде улеснено. Затова Комисията търси ново име и с помощта на изтъкнато жури ще състави списък с възможни имена измежду получените предложения. След това те ще бъдат поставени на гласуване по интернет, съобщиха от пресслужбата на ЕК.

Г-жа Мойра Гейгън-Куин, европейски комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите, посочи: „Рамковите програми за научни изследвания и технологично развитие служиха добре на Европа и все още насърчават растежа и заетостта и подобряват качеството на живота. Новата ни програма за научни изследвания и иновации обаче е ново начало и ново приключение, поради което се нуждаем от ново име. Трябва да установим връзка със заинтересованите страни и обществеността и да популяризираме работата си на ниво политика и в медийното пространство, което от своя страна може да насърчи участието и да подобри резултатите. Искаме новата програма да има ясна идентичност, която да отразява какво се върши в действителност, и да избегнем превръщането ѝ в „просто поредната рамкова програма“. Затова приканвам всички да проявят творчество и да ѝ измислят име!“.

В Зелената книга на Комисията от февруари се предлага Обща стратегическа рамка за научни изследвания и иновации, с която се отбелязва разграничаване от миналото и в която се предприема нов подход към намирането на отговор на предизвикателствата, пред които ще сме изправени в Европа през следващото десетилетие и по-нататък. Този нов подход налага нова „идентичност“ и затова се организира конкурс за измисляне на име, което лесно може да бъде свързано с научните изследвания и иновациите, като в същото време то трябва е оригинално, запомнящо се, лесно за произнасяне и писане и да може да се използва на няколко езика или лесно да се превежда.

Предложения за новото име могат да се подават до 10 май 2011 г. на адрес http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm, където могат да бъдат намерени и условията за участие.

Международно жури ще избере три предложения, които да бъдат поставени на обществено гласуване по интернет. Членове на журито са:

• Кармен Вела, изпълнителен директор в INGENASA, иновативно МСП в областта на биотехнологиите, установено в Мадрид, Испания.

• Франк Ганън, Институт за медицински изследвания на Куинсланд (Queensland Institute of Medical Research (QIMR)), главен изпълнителен директор.

• Ан Л’Юилие, стипендиант на Европейския съвет за научни изследвания. Професор по атомна физика в Лундския университет, Швеция. Лауреат на наградата на Л’Ореал-ЮНЕСКО за 2011 г.

• Ерик Холандер, художествен директор на AIRONAIR, експерт в областта на търговските марки/комуникацията.

• Анна Инаморати, председател на McCann Company (клон в Рим), експерт в областта на търговските марки/комуникацията.

• Масимо Бузуоли, ръководител на представителството в Брюксел на ENEA (италианската национална агенция за нови технологии, енергия и устойчиво икономическо развитие).

Избраното име ще бъде обявено от комисар Гейгън-Куин на 10 юни в Брюксел по време на заключителната конференция на текущото допитване относно Общата стратегическа рамка. 

На печелившия ще бъде предоставено пътуване с платени разноски, за да се присъедини към Европейската конференция за иновации, която ще се състои в Брюксел в края на годината, и ще се срещне с комисаря и други водещи политически фигури, научни работници и бизнесмени.

Новата система за финансиране на научните изследвания и иновациите ще продължи работата въз основа на успешните резултати на настоящата Рамкова програма за научни изследвания (7РП), Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) и Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

Крайната цел е да се извлече максимална полза от финансираните от ЕС научни изследвания и иновации за устойчивия растеж и заетостта и да се даде отпор на големите предизвикателства, пред които е изправена Европа — например изменението на климата, енергийната и продоволствената сигурност, здравеопазването и застаряващото население.

Това ще бъде постигнато чрез създаването на съгласуван набор от инструменти на всеки един етап от иновационния процес — от основните научни изследвания до пускането на пазара на новите продукти и услуги, както и чрез подкрепа за нетехнологичните иновации, например в областта на дизайна и маркетинга.

Представената от Комисията Зелена книга служи и като основа за трайното опростяване на процедурите и методите. Срокът за отговор на заинтересованите страни по основното допитване е 20 май 2011 г.

Европейски механизъм за микрофинансиране "Прогрес"

Европейският механизъм за микрофинансиране "Прогрес" улеснява достъпа на малки новосъздадени фирми до кредити и възможности за развитие

 

Новите фирми се нуждаят от пари, за да започнат работа. Но начинаещите предприемачи могат да срещнат трудности при получаването на банков заем по различни причини - понеже им липсват активи, защото са безработни или пък имат лоша кредитна история.

Европейският механизъм за микрофинансиране "Прогрес" улеснява собствениците на малки предприятия да получат средствата, необходими им за започване на бизнес или за разрастването му. Около 99 % от новосъздадените фирми в Европа са микро или малки предприятия, а една трета от тях са създадени от хора, които преди това са били безработни.

Програмата на ЕС не финансира пряко новосъздадени фирми. Вместо това тя помага на доставчици на микрофинансиране да отпускат малки заеми (под 25 000 евро) на новосъздадени фирми или на предприятия с персонал под 10 души.

За да получат подкрепени от програмата заеми, предприемачите и собствениците на малки предприятия трябва да се свържат с участващ в нея доставчик на микрофинансиране или посредник в тяхната страна.

Досега посредници в Нидерландия, Белгия и България са подписали споразумения с Европейския инвестиционен фонд, който управлява програмата от името на Комисията и на Европейската инвестиционна банка.

Qredits, базиран в Нидерландия посредник, е фондация с нестопанска цел. Тя обръща повече внимание на бизнес потенциала, отколкото на историята на предприемачите или на трудностите им в миналото. Желаещите да получат средства могат да кандидатстват за заем, ако имат изпълним бизнес план.

Новосъздадената белгийска компания microStart помага на предприемачи в региона на Брюксел, а българската "Микрофонд" е насочена към хората в селските райони, включително към ромските общности.

В процес на договаряне са споразумения с доставчици на микрофинансиране в други страни от ЕС.

Програмата за микрофинансиране е в унисон с "Европа 2020", стратегията на ЕС за растеж и заетост, чиято цел е повишаване на степента на заетост до 75 % и избавяне на 20 млн. души от бедност до 2020 г.

В ПУДООС са постъпили рекорден брой проекти

ПУДООС завишава сумата за финансиране на кампанията „За чиста околна среда” на 1 250 000 лева

В Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ постъпиха рекорден брой от над 2400 проекта на общини, кметства, НПО, училища и детски градини за финансиране на дейности в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”.

Поради изключително високия интерес към тазгодишния конкурс Управителният Съвет на ПУДООС взе решение да завиши сумата за финансиране на кампанията от 750 000 на 1 250 000 лева. Удължават се и сроковете за оценка и изпълнение на проектите: срокът за оценка и класиране се удължава от 16 март на 10 април 2011 г., а за изпълнение на дейностите по получилите финансиране проекти - от 30 август на 31 октомври 2011 г.

До този момент са разгледани и оценени над 1300 от всички постъпили проектни предложения, като най-много проекти са предоставени от общини и кметства – почти 700 на брой, следвани от тези на училищата – 240, на детските градини – 220, и от неправителствени организации – 130 броя.

В по-голямата си част проектите, изготвени от общините, предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих и като цяло естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място. Проектите на детски градини, училища и НПО са предимно за създаване на спортни площадки, кътове за игра и спорт, обзавеждането им с подходящи съоръжения.

В голямата си част проектите отговарят на идеята на конкурса: предвиждат участие на деца и млади хора в дейности за екологично възпитание, което да изгради у тях чувство за съпричастност и лично отношение към опазването на околната среда; характерно за всички проекти е, че за изпълнението им се разчита изключително на доброволен труд и на допълнително съдействие от частни фирми и дарения; предвиждат са мерки как да не се допусне повторно замърсяване, както и за стопанисване и бъдещо поддържане на предложените за изграждане обекти.

Изпълнението на финансираните от ПУДООС проекти ще бъде проследено и в края на кампанията ще бъдат огласени постигналите най-добри резултати.
Тази година конкурсът е на тема „Обичам природата – и аз участвам” и се провежда като част от националната информационна кампания, която МОСВ предприе с цел максимален брой хора в страната да се обединят с действия срещу замърсяването на природата с отпадъци.

Енергийно ефективна Европа

Нови предложения на ЕС за повишаване на икономиите на енергия до 2020 г. и за създаване на действително нисковъглеродна икономика до 2050 г.

Усилията на ЕС да се справи с изменението на климата и в същото време да задоволи нуждите си от енергия са част от неговата стратегия за растеж "Европа 2020".

Стратегията се основава на три основни цели, определени за 2020 г.: намаляване на емисиите на парникови газове с 20 %, добиване на 20 % от енергията от възобновяеми източници и намаляване на потреблението на енергия с 20 %.

ЕС е на път да постигне целите си, отнасящи се до емисиите и възобновяемите източници, но изостава по отношение на целта за намаляване на потреблението на енергия. Затова Комисията иска да удвои усилията си в тази посока, като в същото време излага своята дългосрочна визия за превръщането на ЕС в нисковъглеродна, но конкурентоспособна икономика.

 

Енергийна ефективност

В новия план за енергийна ефективност, който може да помогне на домакинствата да икономисват до 1000 евро годишно и да създаде до 2 млн. работни места, се призовава:

- правителствата да намаляват потреблението на енергия в поне 3 % от обществените сгради всяка година и да превърнат енергийната ефективност в условие за всички извършвани от тях покупки на стоки и услуги

- компаниите да намалят потреблението на енергия в своите офиси

- да се намали още повече потреблението на енергия от домакински електроуреди

- да се повиши ефективността на производството на електричество и топлина

- да има изисквания в областта на енергийната ефективност за промишленото оборудване

- да се извършват енергийни одити и управление на големите компании

- да се въведат "интелигентни" енергийни мрежи и уреди, даващи на потребителите възможност да намалят потреблението на енергия и да изчислят колко спестяват

През следващите месеци Комисията ще предложи закони за тези мерки.

Нисковъглеродна икономика

Пътната карта за нисковъглеродна икономика представя рентабилни начини ЕС да намали още повече емисиите си на парникови газове - до едва 5-20 % от нивата през 1990 г. до 2050 г., като в същото време повиши своята конкурентоспособност.

Планът ще изисква допълнителни инвестиции от 270 млрд. евро годишно в екологични технологии и транспорт, инфраструктура като интелигентни енергийни системи, и опазване на околната среда. Тази сума трябва да се прибави към сегашните общи инвестиции, възлизащи на 19 % от БВП на ЕС.

Тази допълнителна сума ще бъде възстановена чрез икономии в размер на 175-320 млрд. евро годишно от намаляване на вноса на петрол и газ.

Някои прости, но ефективни правила за еко офис

Ако искате да сте в тон със световните тенденции, и ако поне малко Ви е грижа за околната среда, може да се замислите върху промяната на някои дребни навици

Ако тези промени се приложат масово, биха имали значителен ефект върху околната среда. А и не само това, ще Ви накарат да се чувствате добре.

Нещата, изброени по-долу не изчерпват всичко, което можете да направите, за да се погрижите за околната среда, но са едно наистина добро начало.

Просто превърнете днес – в деня, през който започвате да правите нещо за околната среда. Разбира се, ако това не се е случило преди да прочетете тази статия.

При работа с клиенти

1.Винаги предлагайте на клиентите си да използват рециклирана хартия;

2.Правете всички документи, бланки и т.н., които ще се принтират стандартен размер А4, за да не се налага след това да се изрязва и хаби хартия;

3.Не е необходимо всичко, което предавате, произвеждате или продавате да бъде опаковано в малки и след това в по-големи и още по-големи опаковки. В повечето случаи една опаковка е достатъчна;

4.Ако сте производител, обърнете повече внимание на различните алтернативи за опаковане. Бъдете максимално стандартни;

5.Избягвайте да ламинирате хартия в офиса. Освен че хабите допълнително материали и енергия, след това рециклирането е невъзможно. Предпочитайте папки, които могат да се използват повторно;

6.Не е необходимо изработваните информационни и рекламни материали, като брошури, календарчета, лифлети и други, да са на дебела и луксозна хартия;

В офиса

1.Събирайте всички листове, които са принтирани едностранно, за да ги използвате отново, за бележки или за да принтирате чернова;

2.Когато принтирате някакъв документ, принтирайте го двустранно на хартията;

3.Сложете две кошчета под своето бюро - едно за отпадъци и едно за материали, които биха могли да бъдат рециклирани;

4.Пълнете своите тонер касети, а не купувайте нови всеки път;

5.Изключвайте си компютъра, когато приключите работа;

6.Спестявайте си срещите. Скайп вече Ви предлага чудесна и безплатна възможност за видеоконферентни разговори;

7.Забравете за факса, инсталирайте си виртуален на Вашия компютър;

8.Изпращайте електронни фактури вместо хартиени;

9.Сменете лампите в офиса с енергоспестяващи и инсталирайте фотоклетки в коридорите и тоалетната. Въпреки необходимостта от първоначална инвестиция, всичко се изплаща бързо след това;

10.Всички летни дни, които не са прекалено горещи отваряйте прозореца, вместо да включвате климатика. Използвайте климатик само в наистина горещи дни;

11.През зимата ходете със зимни дрехи в офиса, а не по къс ръкав, за да не се нуждаете от максимално усилено отопление и така ще пестите енергия.